Information

Säker-Vatten

N.H. Nordström AB är en Auktoriserad VVS-installatör enligt de gällande branschreglerna Säker Vatteninstallation. Detta innebär att samtliga våra montörer och arbetsledare och utbildade och legitimerade enligt gällande regler.
Säker Vatteninstallation är branschregler framtagna av VVS-branschen i samarbete med försäkringsbolag och leverantörer i September 2005.
Vattenskador, legionellaspridning, brännskador, förgiftning mm är stora problem. Därför har branschens aktörer tagit fram ett regelverk som heter Branschregler Säker Vatteninstallation. Detta regelverk ställer krav på både installatörer och produkter. Allt för att ge kunden en ökad säkerhet och trygghet. I detta regelverk ingår också ett system för auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare etc.

 

ROT-avdrag

Som ägare till småhus och bostadsrätter har man möjlighet att använda sig utav ROT-avdraget för att få en skattereduktion för reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad. ROT-avdraget ger 50 procent i skattereduktion på arbetskostnaden. Man kan få en skattereduktion upptill max 50 000 kronor per år och per person. Är det flera ägare så får varje ägare använda sig utav ROT-avdraget. För att få kunna använda sig av ROT-avdraget så måste arbetet vara utfört från den 8 december 2008 och framåt. För ROT-avdrag gjorda under december 2008 och fram till 30 juni 2009 så får köparen/kunden begära skattereduktion vid deklarationen 2010. Från och med 1 juli 2009 så gäller samma regler för utbetalning av ROT-avdraget som för hushållsnära tjänster. Detta innebär att säljaren exempelvis vvs-företaget ska debitera köparen/kunden halva kostnaden och hela momsen. Resterande arbetskostnad begär vvs-företaget från skattemyndigheten.

VVS-garantin

VVS-garantin innebär ett skydd för konsumenter som anlitar ett auktoriserat VVS-företag. VVS-Installatörerna (VVS-I) tar genom garantin ansvar för ina auktoriserade VVS-installatörers åtgärder och förpliktelser gentemot konsumenten. Garantin lämnas således av VVS-Installatörerna direkt till konsumenten.
Garantin innebär:
För utfört arbete och levererat material lämnar den auktoriserade VVS-installatören en garanti för brist och fel under ett år.
Den auktoriserade VVS-installatören är skyldig att rätta sig efter Allmänna reklamationsnämndens beslut, som avser varor och tjänster inom VVS-området.
Om konsumenten, som till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol hänskjutit tvist mot den auktoriserade VVS-installatören, inte erhåller rättele i enlighet med ARN:s beslut eller domstols laga kraft vunnen dom inom tre (3) månader från beslut respektive dom, har konsumenten rätt att genom VVS-I erhålla rättelse. VVS-I åtar sig i sådant fall att genom annat företag, anslutet till VVS-I eller genom utbetalning av utdömd ersättning tillse att konsumenten erhåller fastställd rättelse. VVS-I:s förpliktelse i detta avseende är begränsat till högst två (2) basbelopp.
VVS-garantin gäller ej:
Om andra fonder, försäkringar etc kan trygga konsumentens rätt.
Om den auktoriserade VVS-installatörens åtagande avser leverans och/eller installation av värmepump
När du köper en tjänst skall den innehålla och innebära lösningen som ditt problem kräver och inte tvinga dig att anpassa ditt problem till en färdig lösning som leverantören har. Detta faktum borde alla hålla med om fallet borde vara självklart. Tyvärr är det inte alltid så och allt för ofta när man behöver hjälp med ett speciellt problem eller handhavande så får man anpassa sig till den leverantör man har och hans standardsortiment. Vi på N.H. Nordström jobbar kontinuerligt med att förfina och utöka vårt tjänste- och serviceprogram samt göra det så flexibelt och smidigt som möjligt.
För att säkra totalkvaliteten mot våra kunder jobbar vi i enlighet med ISO-9001 kvalitetssäkringssystem. Detta gynnar dig som kund då du alltid vet vilka krav du kan ställa och vilka förväntningar du kan ha. Om du vill läsa mer om vad ISO certifiering och ISO-standarden så ber vi dig besöka VVS Installatörernas webbsida (Klicka på bilden nedan).
När vi på N.H. Nordström väljer att använda oss av en produktleverantör så är vi inte bara noga med att kvaliteten på hans varor möte våra förväntningar. Vi kontrollerar även att leverantören har en viss stabilitet och soliditet så att han går att räkna med även i framtiden. Bra produkter och god service grundar sig i god ekonomi och seriösa affärer. Nedan finner du information om några av de leverantörer vi använder oss av.
Du kan söka i vårt kompletta register över artiklar och produkter genom VVS Datas produktdatabas. Databasen hittar du hos VVS Information. Klicka på ikonen ovan om du vill söka i databasen på VVS Informations sidor.
Alla produkter och installationer som du finner i VVS Installatörernas databas kan NH Nordström leverera och installera. Det kan vara en bra början att titta i databasen om du funderar på att installera VVS eller kök.